Inderøy Utvikling – vedtekter

Her er vedtektene slik de ble endelig i møtet 6. desember 2018:

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Inderøy Utvikling SA.

2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Inderøy kommune.

3. Formål

Inderøy Utvikling SA har næringsutvikling som primært formål og skal, i egen regi og i samarbeid med andre aktører, bidra til utvikling av etablert og nytt næringsliv i Inderøy.

Næringsutvikling omfatter alle relevante tiltak som direkte eller indirekte kan bidra til å styrke rammebetingelsene for å drive næring i Inderøy.

Selskapet kan selge tjenester.

4. Medlemskap

Bedrifter som er registrert i Inderøy og selskaper som ikke er registrert, men har næringsaktivitet, i Inderøy kan være medlemmer av Inderøy Utvikling. Styret godkjenner medlemskapet. Medlemskapet er gyldig når andelsinnskuddet er betalt.

Ubetalt medlemskontingent medfører tap av medlemskap og tap av andelsinnskudd. Andelseiere kan søke styret om frysing av medlemskap i inntil ett år av gangen. Frysing av medlemskap medfører tap av rettigheter i det gjeldende året.

Det kan åpnes for medlemskap for selskap eller virksomheter som ikke tydelig havner innenfor definisjonen for medlemskap, men hvor medlemskap anses å ville understøtte selskapets formål.

5. Andelsinnskudd

Hvert medlem skal betale kr. 1000 i andelsinnskudd ved innmelding. Dette gir én andel og én stemme. Et medlem kan ikke ha mer enn én andel. Andelskapitalen forrentes ikke.

 

6. Medlemskontingent

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Årsmøtet vedtar kommende kalenderårs medlemskontingent.

Bedriftene betaler en sats per årsverk innenfor en minimumskontingent og en maksimumskontingent.

Styret fastsetter en egen sats for bedrifter som ikke har årsverk eller forretningsadresse i Inderøy.

Årlig medlemskontingent er per oppstart 1. januar 2019:

Minimum 2 000 kroner (0-2 årsverk) og maksimum 29 000 kroner per medlem.

Kontingenten økes slik fra og med tre årsverk:

Kr 1000,- pr årsverk til og med 15 årsverk

Kr   500,- pr årsverk deretter

7. Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskuddet skal godskrives foretakets egenkapital.
Det er ikke anledning til å vedta utbytte til medlemmene.

8. Styre

Foretaket skal ha et styre med minimum 5 og maksimum 7 faste medlemmer.

Styremedlemmer velges for to år. Styreleder velges særskilt for ett år. Det første året velges to av styremedlemmene for ett år.

Det skal også velges 2 varamedlemmer til styret, for ett år.

Foretaket skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer, hvor medlemmene første gang velges for ett, to og tre år. Styret innstiller medlemmer til valgkomiteen.

Det skal tilstrebes en god variasjon i styresammensetning med særlig vekt på bred næringsrepresentasjon.

Styret ansetter og utarbeider instruks for daglig leder.

9. Årsmøte

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
  2. Årsmøtet skal orienteres om budsjett
  3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.
  4. Valg til styret.
  5. Valg til valgkomité.

Det er anledning til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i henhold til samvirkeloven (01.01.08) §42.

10. Fordeling etter oppløsning

Medlemmene av selskapet har ikke krav på andeler i gjenværende midler etter eventuell oppløsning.

Ved oppløsning av selskapet skal gjenværende midler gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål for næringslivet i Inderøy.

11. Ikrafttredelse

Disse vedtektene ble vedtatt i ved stiftelsen 14. desember 2018 og trer i kraft fra samme dato.

Innlegget er skrevet av , publisert 12. desember 2018